وب سایت مستقل فیلم مستند هنرهای تجسمی

گالری طراحان آزاد

روند کاری گالری طراحان آزاد درسه شاخه قابل توجه است: ۱ـ نمایش مستمر آثار هنرمندان صاحب سبک ۲ـ معرفی ده ها اسم جدید در طول سال...