وب سایت مستقل فیلم مستند هنرهای تجسمی

نفيسه عمران

نفيسه عمران کارشناسی ارشد نقاشى از دانشگاه سوره تهران برخی از نمایشگاههای انفرادی درگریز، نگارستان آن، تهران هم پاشی، نگارستان آن، تهران جی جی بی جی، نگارستان آن، تهران برگزیده...