بهنام کامرانی

بهنام كامرانى متولد ١٣٤٧ شيراز ليسانس نقاشى از دانشكده ى هنرهاى زيبا فوق ليسانس نقاشى و دكتراى پژوهش هنر از دانشگاه هنر هنرمند تصويرى ، طراح ١٤ نمايشگاه انفرادى و بيش از ٣٠٠ نمايشگاه...

مجتبی طباطبایی

مجتبی طباطبایی کارشناسی نقاشی ، دانشگاه هنر، تهران برخی از نمایشگاههای انفرادی خطوط قرمز و دیگر چیزها، گالری اعتماد، تهران و آنها، گالری آرس لیبری، بوستون، آمریکا. یک لت، دولت، سه لت، گالری اعتماد،...