مریم آقایی – گالری فرمانفرما – شهریور ۱۳۹۷

مریم آقایی – گالری فرمانفرما – شهریور ۱۳۹۷