صفحه اصلی مستندها

مستندها

مجتبی طباطبایی، نقاش

مجتبی طباطبایی کارشناسی نقاشی ، دانشگاه هنر، تهران برخی از نمایشگاههای انفرادی خطوط قرمز و دیگر چیزها، گالری اعتماد، تهران و آنها، گالری آرس لیبری، بوستون، آمریکا. یک لت،...

بهنام صدیقی، عکاس

بهنام صدیقی، عکاس و مدرس عکاسی، سابقه ی عکاسی مطبوعاتی، بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ آخرین نمایشگاه های انفرادی صدیقی با عنوان‌های «تعطیلات» در گالری...